Drogi Uczniu!
Zwróć  się do pedagoga szkoły, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji,
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Szanowny Rodzicu!
Zwróć się do pedagoga szkoły, gdy: 

 •  niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukasz pomocy.

 MAM DLA CIEBIE PROPOZYCJĘ
ZAJRZYJ DO GABINETU PEDAGOGA SZKOLNEGO!
BYC MOŻE RAZEM ZNAJDZIEMY KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZANIE
.

   

PEDAGOG SZKOŁY
mgr Jowita Szmeja

PONIEDZIAŁEK

9:00 – 14:15

WTOREK

9:00 – 14:15

ŚRODA

9:00 – 14:10

CZWARTEK

9:00 – 14:10

PIĄTEK

9:00 – 14:10

 

 

Do najważniejszych zadań pedagoga szkolnego należy:

 • rozpoznawanie (diagnozowanie) i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 • prowadzenie działań pedagogicznych: doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • udział w pracach zespołu tworzonego dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • zwoływanie posiedzeń zespołu i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,
 • dbanie o prawidłowe prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia, rzetelne i realistyczne opracowanie Planu Działań Wspierających lub Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego,
 • terminowe dokonywanie okresowej ewaluacji efektywności udzielanej pomocy i na tej podstawie określanie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem,
 • udzielanie merytorycznego wsparcia przy:
  • ustaleniu zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • określaniu form i sposobów udzielania uczniowi tejże pomocy, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  • ustaleniu sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych, form i metod pracy z uczniem,
  • określaniu działań wspierających rodziców ucznia,
  • podejmowaniu współpracy z innymi pracownikami szkoły, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, innymi szkołami i placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów poprzez :
  • prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów, w tym wywiadów środowiskowych – szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi, ze sposobem spędzania czasu wolnego,
  • opracowanie lub pomoc w opracowaniu narzędzi do rozpoznawania i diagnozowania sytuacji szkolnej oraz rodzinnej uczniów,
  • prowadzenie badań, np. socjometrycznych lub w kierunku zdiagnozowania uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w oparciu o autorskie narzędzia diagnostyczne,
  • pomoc dla nauczycieli w rozpoznawaniu właściwości intelektualno-osobowościowych uczniów, wskazywanie na charakterystyczne cechy poszczególnych grup wiekowych,
  • pomoc dla członków zespołu w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz analizie innej dokumentacji ucznia,
  • konsultowanie w zakresie pogłębionej diagnozy indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz: z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznych, z lekarzami, rehabilitantami itp.,
  • wnioskowanie o kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych, w tym: przygotowanie opracowania opinii dotyczącej danego ucznia (lub współpraca w opracowaniu), rozmowy z rodzicami motywujące do wykonania specjalistycznej diagnozy,
  • prowadzenie/organizowanie dla rady pedagogicznej szkoleń związanych np. z zagadnieniami diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów, pracy z uczniem o SPE, nabywaniem nowych umiejętności wychowawczych itp.,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów poprzez:
  • pomoc dla nauczycieli w opracowaniu klasowych programów pracy wychowawczo-profilaktycznej,
  • udzielanie porad w przygotowaniu tematycznych lekcji do dyspozycji wychowawcy, przygotowanie bazy scenariuszy zajęć,
  • pomoc w organizowaniu zajęć adaptacyjno-integracyjnych lub prowadzenie ich we współpracy z wychowawcą,
  • organizowanie i prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych z uczniami, w miarę potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli,
  • postulowanie/prowadzenie zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia ucznia, np. w zakresie rozwijania wielorakich inteligencji, twórczego myślenia itp.,
  • prowadzenie zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych oraz edukacyjno-terapeutycznych Ortograffiti,
  • udzielanie nauczycielom porad i konsultacji w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze, wskazywanie najskuteczniejszych metod postępowania z nimi,
  • udzielanie rodzicom porad i konsultacji w sprawach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi, przełamywanie poczucia osamotnienia, bezradności, niepewności i napięć psychicznych w związku z przeżywanymi trudnościami,
  • poradnictwo wychowawcze, mające na celu udzielenie wsparcia oraz modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec młodzieży,
  • udzielanie rodzicom informacji w zakresie ochrony prawnej ich samych oraz dzieci w sytuacjach zaniedbań lub przemocy ze strony współmałżonka, o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie, pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomoc w wypełnieniu formalności związanych ze skorzystaniem z ich usług,
  • przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze,
  • projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów, np. zawieranie kontraktów, realizacja programów poznawczo-behawioralnych,
  • planowanie i występowanie z propozycją organizowania takich sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, które umożliwiłyby uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu,
  • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
  • ocena realizacji obowiązku nauki – monitoring absencji uczniów w szkole: kontrola dzienników lekcyjnych i frekwencji uczniów, sporządzanie comiesięcznego wykazu uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne, telefoniczne zawiadamianie rodziców, wysyłanie upomnień do rodziców, informowanie o najtrudniejszych sytuacjach sądu dla nieletnich, aktualizowanie wewnętrznej dokumentacji szkoły dla potrzeb modyfikacji i ulepszania procesu edukacyjno-wychowawczego, opieka nad studentami odbywającymi praktyki bądź badania naukowe.

 

WAŻNE ADRESY I TELEFONY

Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznych w Chojnicach,
ul. Koszarowa 8 a
tel. stacjonarny: 52 39 74 913
tel. komórkowy: 515 262 977

Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach
ul. Strzelecka 31
tel. 52 397 35 74

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPUS w Chojnicach
ul. Gdańska 15 b
tel.  52 397 55 19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
tel.  52 395 07 35 do 739

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnień. Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia PROMEDICA w Chojnicach
ul. Kościerska 9
tel. 52 396 74 87

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wysoka 1
tel. 52 397 71 21
52 397 49 48

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach
ul. Warszawska 13
tel. 052 39 56 105
tel. zaufania 052 39 56 294

Sąd Rejonowy w Chojnicach
ul. Młyńska 30
tel. centrala: 52 395 27 02
Sekretariat Prezesa: 52 395 28 00

Urząd Pracy w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
tel. 52 39 50 700

 Dziecięcy telefon zaufania do Rzecznika Praw Dziecka
tel. (22) 696 55 50

 Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy, dla sprawców stosujących przemoc, świadków przemocy
tel. 801 120 002
www.niebieskalinia.pl

Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją
tel. 801 140 068
www.psychologia.pl

Grupa wsparcia dla osób chorych i zagrożonych anoreksją lub bulimią
tel. (67) 210 43 06
lub (67) 352 84 62 [ 8.00-10.00 i 14.30- 15.30 ]
tel. (67) 352 84 70 [ 8.00- 15.30 ]

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
tel.( 22 ) 666-00-60, płatny, od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 - 18:00
tel. 0-801-120-002, płatny pierwszy impuls, poniedziałek - sobota: 10:00-22:00,                  niedziela i święta: 10:00-16:00

 Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki-Narkomania
tel. 0-801-199-990, koszt całego połączenia 35 gr. czynny: 16.00-21.00

Zatrzymać przemoc
tel. 0-800-20-148

 Ogólnopolski telefon alarmowy
112