Załącznik nr 5 do Statutu T2 w Chojnicach

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

TECHNIKUM NR 2 W CHOJNICACH

ROK SZKOLNY 2016 / 2017

             

 „Postępuj zawsze właściwie.

Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę zadziwi”

 Mark Twain

 

 

Zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12.10.2016 r.

SPIS TREŚCI 

1. Podstawa prawna

2. Diagnoza sytuacji wychowawczej środowiska szkolnego

3. Przyjęta wizja szkoły

4. Przyjęta sylwetka wychowanka

5. Cele program

6. Adresaci i realizatorzy programu

7. Rola i zadania wychowawcze nauczycieli

8. Prawa i obowiązki uczniów

9. Wykaz stałych uroczystości, wydarzeń i imprez ogólnoszkolnych

10. Procedury szkolne – metody w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów

11. Ewaluacja programu

12. Postanowienia końcowe

13. Przyjęte cele główne i zadania programu

14. Załączniki

 

1.     Podstawa prawna: 

 • Konstytucja RP art. 72;
 • Konwencja o Prawach Dziecka art. 3, 19, 33;
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Ostatnia zmiana: Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895);
 • rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532);

 • rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249);
  • statut szkoły.

 

2.    Diagnoza sytuacji wychowawczej środowiska szkolnego.

 

Badania przeprowadzone w ubiegłym roku szkolnym wskazują, iż problemy występujące w szkole dotyczą głównie:

 • naruszania przez uczniów dyscypliny szkolnej;
 • niskiej motywacji do uczenia się i podejmowania aktywności na terenie szkoły;
 • podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych, tj. wagarowanie, palenie papierosów i spożywanie alkoholu oraz używanie substancji psychoaktywnych, zachowania agresywne;
 • niskiej frekwencji na zajęciach;
 • znajomości i przestrzegania zasad dobrego wychowania;
 • odpowiedzialności za otoczenie i estetykę szkoły;
 • zarządzania sobą w czasie wolnym;
 • radzenia sobie ze stresem;
 • współpracy z rodzicami;
 • umiejętności interpersonalnych.

3.    Przyjęta wizja szkoły.

      Nasza szkoła chce być placówką, w której: 

 • panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku, współpracy i dialogu nauczycieli, uczniów i rodziców;
 • udziela się pomocy i wsparcia oraz aktywnie współdziała we wszystkich sprawach dotyczących uczniów;
 • dba się o kształtowanie szacunku do historii, tradycji i kultury wielkiej i małej ojczyzny;
 • uczeń ma zapewnioną opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

4.    Przyjęta sylwetka wychowanka.

      Uczeń nabywa w naszej szkole cech ważnych dla prawidłowego funkcjonowania w życiu, tj.:

 • samodzielność – uczeń kieruje swoim działaniem, dociera do różnych źródeł informacji, potrafi dokonać wyboru wartości, radzi sobie w sytuacjach problemowych, rozstrzyga wątpliwości i problemy moralne zgodnie z przyjętą hierarchią wartości, potrafi dokonać samooceny, prezentuje własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi;
 • odpowiedzialność – uczeń odpowiada za swoje wyniki w nauce, za skutki podejmowanych decyzji, potrafi odróżnić rzeczywistość  od wyobraźni, podporządkowuje się określonym zasadom życia społecznego, dba o zdrowie i życie własne i innych;
 • twórczość – uczeń rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie, tworzy własny warsztat pracy, rozwija swoje zainteresowania, rozwiązuje zadania problemowe związane z otaczającym go światem;
 • etyczność – uczeń odróżnia prawdę od kłamstwa, umie współdziałać z innymi, rozumie sens praw i obowiązków, szanuje siebie i innych, szanuje dobro wspólne, dba o estetyczny wygląd własny i otoczenia.

5.    Cele programu.

             Podstawowym celem szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest: 

 • wspomaganie i wspieranie naturalnego rozwoju wychowanka poprzez: zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, rozwijanie indywidualnych potencjałów i możliwości, budowanie wspierającej relacji nauczyciel-uczeń; wskazywanie mocnych i słabych stron;
 • kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane poprzez: kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia kultury i relacji międzyludzkich, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;
 • profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez: diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed bezpośrednimi niebezpieczeństwami;
 • korekcja deficytów i urazów powstałych w toku wcześniejszego wychowania poprzez: diagnozę deficytów, stwarzanie takich sytuacji, by uczeń mógł zdobywać doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy, udzielanie wsparcia terapeutycznego.

6.    Adresaci i realizatorzy programu.

            Adresatami niniejszego programu są:

 • wszyscy uczniowie naszej szkoły;
 • rodzice – w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za wychowanie swego dziecka – naszego ucznia;
 • nauczyciele, którzy jednocześnie pełnią rolę realizatorów tego programu.

      Działania adresowane do wszystkich uczniów: 

 • zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole regulaminami, w tym z ich prawami i obowiązkami, omówienie na lekcjach wychowawczych organizacji pracy szkoły, podstawowych zapisów Statutu, WSO i Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
 • propagowanie szacunku dla kultury, tradycji i zdrowego stylu życia, udział w tradycyjnych świętach i obrzędach narodowych, lokalnych i szkolnych;
 • budowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
 • budowanie i aktywizowanie zespołu klasowego.

 

     Działania skierowane do rodziców: 

 • monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:
  • rozmowy i konsultacje indywidualne;
  • dyskusje podczas wywiadówek klasowych;
  • anonimowe sondaże ankietowe.
 • psychoedukacja: wykłady o tematyce wychowawczej z udziałem pedagoga.

     Działania skierowane do nauczycieli: 

 • rozmowy i konsultacje indywidualne;
 • dyskusje podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej;
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

7.    Rola i zadania wychowawcze nauczycieli.

             Wychowawcą jest każdy pracownik pedagogiczny naszej szkoły.

      Wychowawca klasy:

 • jest bezpośrednio odpowiedzialny za proces wychowania powierzonych mu uczniów, planuje i organizuje pracę klasy;
 • prowadzi lekcje wychowawcze według planu zaakceptowanego przez dyrektora.

      Nauczyciel przedmiotowy:

 • jest wychowawcą;
 • realizuje podstawę programową i ze szczególną odpowiedzialnością troszczy się o indywidualizowanie pracy, dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na każdej lekcji.

      Pedagog szkolny:

 • swoimi kompetencjami i warsztatem służy uczniom, rodzicom i nauczycielom;
 • udziela porad i konsultacji.

8.    Prawa i obowiązki uczniów.

             Uczeń w naszej szkole ma w szczególności prawo do:

 • realizacji na terenie szkoły praw wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka;
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • opieki wychowawczej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      Uczeń w naszej szkole ma obowiązek w szczególności:

 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły. Zwolnienia z lekcji może udzielić dyrektor szkoły, wychowawca klasy, pedagog lub nauczyciel danego przedmiotu na podstawie pisemnej lub telefonicznej prośby rodziców;
 • przestrzegać obowiązujących go przepisów prawa, zasad kultury i społecznych norm współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników oraz gości szkoły.

      Uczeń w naszej szkole może być nagrodzony za dobre wyniki w nauce i zachowaniu lub inne osiągnięcia w życiu szkolnym:

 • książką lub nagroda rzeczową;
 • dyplomem.

Wobec ucznia naszej szkoły, który nie przestrzega przyjętych norm i zwyczajów zachowania, dopuszcza się stosowanie m.in. następujących sankcji i konsekwencji:

 • upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy na forum klasy;
 • upomnienie wpisane do dziennika klasowego przez każdego pracownika pedagogicznego;
 • pisemna nagana wychowawcy z powiadomieniem rodziców;
 • ustne upomnienie dyrektora szkoły;
 • pisemna nagana dyrektora szkoły wraz z pisemnym powiadomieniem rodziców;
 • obniżenie oceny z zachowania.

9.    Wykaz stałych uroczystości, wydarzeń i imprez ogólnoszkolnych: 

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 01 września 2016;
 • apel inaugurujący nowy rok szkolny – 12 września 2016;
 • giełda używanych podręczników i pomocy dydaktycznych – 05-09 września 2016;
 • tydzień integracji uczniów I oddziałów – 12-16 września 2016;
 • tydzień wiedzy o egzaminie maturalnym – 12-16 września 2016;
 • tydzień historii szkoły – 03-07 października 2016;
 • obchody Dnia Edukacji Narodowej – 14 października 2016;
 • powołanie Rady Programowej BUL – 21 października 2016;
 • seminarium BUL – listopad 2016;
 • obchody Święta Niepodległości – 11 listopada 2016;
 • dzień profilaktyki – 16 listopada 2016,
 • ślubowanie uczniów pierwszych oddziałów – 17 listopada 2016;
 • tydzień tradycji i zwyczajów świątecznych – 12-16 grudnia 2016;
 • tydzień przedsiębiorczości – Kiermasz przedświąteczny – 19-22 grudnia 2016;
 • apel przedświąteczny – 22 grudnia 2016;
 • spotkanie przedświąteczne dla nauczycieli – 22 grudnia 2016;
 • tydzień języków obcych – marzec 2017;
 • tydzień wiedzy matematycznej – marzec 2017;
 • tydzień wiedzy o języku ojczystym – marzec 2017;
 • zakończenie zajęć Biskupiego Uniwersytetu Ludowego – 30 marca 2017;
 • uroczyste zakończenie zajęć oddziałów maturalnych – 28 kwietnia 2017;
 • obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2017;
 • dzień profilaktyki – 16 maja 2017;
 • tydzień promocji zdrowia – tydzień antynikotynowy – 30 maja – 2 czerwca 2017;
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego – 23 czerwca 2017.

10. Procedury szkolne – metody w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów.

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest dyrektor szkoły. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia jest Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą sankcje przewidziane w rozdziale Prawa i Obowiązki Ucznia.

Procedury dotyczą następujących sytuacji:

 • spożywania alkoholu przez uczniów;
 • używania narkotyków przez uczniów;
 • znalezienia na terenie szkoły substancji wyglądem przypominającej narkotyk;
 • palenia papierosów przez uczniów;
 • agresji (bójki, niszczenie mienia, zastraszanie, wymuszanie itp.);
 • problemów zdrowotnych.

11. Ewaluacja programu.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz corocznie  dokonywanej ewaluacji. Okresowego podsumowania efektywności działań wychowawczo-profilaktycznych dokonuje w obrębie zespołu klasowego wychowawca, a do oceny całokształtu tych oddziaływań, powołany przez dyrektora szkoły, pedagog. Wyniki ewaluacji są jawne i prezentowane w postaci raportu. Z jego skróconą wersją dyrektor zapoznaje Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

12. Postanowienia końcowe. 

 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 • Po zakończeniu każdego roku szkolnego następuje weryfikacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
 • Wszelkich zmian w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, w formie uchwalania Programu                            Wychowawczo-Profilaktycznego na bieżący rok szkolny, dokonuje z początkiem każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna. 
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

13. Przyjęte cele główne i zadania programu.

Lp.

Cel główny

Zadania

Adresaci (oddziały)

Osoby odpowiedzialne za realizację

Terminy

1.

Ukształtowanie u uczniów postaw warunkujących odpowiednie funkcjonowanie w klasie, rodzinie i społeczności lokalnej

- kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich opartych na tolerancji, szacunku, zaufaniu i życzliwości,

 

- rozwijanie umiejętności nawiązywania, podtrzymywania przyjaźni oraz wzmacniania więzi z rówieśnikami i nauczycielami,

 

- rozwijanie koleżeństwa i wzajemnej pomocy podczas nauki, zabawy i innych form wspólnej aktywności,

 

- wyrabianie tolerancji dla wartościowych form odmienności (światopoglądowej, religijnej, kulturowej) i indywidualności,

 

- podniesienie znajomości i przestrzegania zasad dobrego zachowania – „savoir-vivre”,

 

- kształtowanie umiejętności współdziałania i przestrzegania norm współżycia w grupie społecznej,

 

- uświadamianie roli zdrowego współzawodnictwa i współpracy w zespole,

 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobre imię rodziny, klasy i szkoły,

 

- wdrażanie uczniów do prawidłowego rozwiązywania konfliktów,

 

- wdrażanie do szanowania własności społecznej i osobistej.

oddziały

 I – IV

 

- wychowawca oddziału

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkoły

- nauczyciel biblioteki

- dyrekcja szkoły

IX – VI

2016/2017

2.

Ukształtowanie młodego człowieka dojrzałego emocjonalnie, wrażliwego, opanowującego swoje emocje w różnych sytuacjach życiowych

- kształtowanie właściwego reagowania na krytykę, opinię i sugestie innych,

 

- rozwijanie umiejętności wyrażania swoich opinii, myśli i odczuć,

 

- uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych,

 

- wdrażanie uczniów do niesienia bezinteresownej pomocy i podejmowania inicjatyw,

 

- rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania swoich emocji i uczuć,

 

- doskonalenie umiejętności kierowania własnymi emocjami,

 

- kształtowanie wrażliwości uczuciowej oraz umiejętności oddzielania sądów i ocen od emocji,

 

- doskonalenie umiejętności obiektywnego oceniania siebie i innych,

 

- kształtowanie umiejętności samokontroli w różnych sytuacjach i samoakceptacji.

oddziały

I – IV

 

- wychowawca oddziału

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkoły

- nauczyciel biblioteki

- dyrekcja szkoły

IX – VI

2016/2017

3.

Ukształtowanie wychowanka reprezentującego właściwą postawę patriotyczną, moralną, dbającego o właściwy rozwój duchowy

- kształtowanie postaw patriotyzmu, tożsamości narodowej oraz postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,

 

- poszanowanie tradycji, symboli narodowych, religijnych i szkolnych,

 

- kształtowanie postawy uczciwości i prawdomówności,

 

- wdrażanie do szanowania pracy własnej i innych,

 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę i otaczający nas świat,

 

- kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz odpowiedzialności za własne decyzje,

 

- wychowanie w duchu poszanowania godności drugiego człowieka,

 

- rozwijanie wrażliwości i nieobojętności na przejawy przemocy, zła i wulgarności,

 

- rozwijanie u uczniów wrażliwości estetycznej.

oddziały

I – IV

 

- wychowawca oddziału

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkoły

- nauczyciel biblioteki

- dyrekcja szkoły

IX – VI

2016/2017

4.

Zapobieganie zachowaniom agresywnym i propagowanie zachowań akceptowanych społecznie

- uświadomienie czym jest przemoc i agresja,

- budowanie odpowiednich relacji z innymi ,

wskazywanie sposobów zachowania się uczniów w

szkole, domu oraz w miejscach publicznych,

 

- wzmacnianie poczucia własnej wartości,

 

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, szukanie możliwości emocjonalnego wsparcia,

- eliminowanie zachowań agresywnych i

wskazywanie sposobów umiejętnego kierowania

agresji na inne obszary aktywności,

 

- rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, przeciwstawiania się presji rówieśniczej,

kształtowanie postaw asertywnych,

 

- wyposażenie uczniów w podstawowe

wiadomości na temat stresu i jego wpływu na

organizm młodego człowieka oraz wskazywanie

sposobów radzenia sobie w zaistniałych 

sytuacjach stresowych.

oddziały

 I – IV

 

- wychowawca oddziału

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkoły

- nauczyciel biblioteki

- dyrekcja szkoły

IX – VI

2016/2017

5.

Ukształtowanie u uczniów właściwych postaw prozdrowotnych

- kształtowanie hierarchii systemu wartości,                        w którym zdrowie należy do jednych z        najważniejszych wartości w życiu,

- propagowanie zdrowego stylu życia,

- wskazywanie sposobów umiejętnego

zagospodarowania i spędzania  czasu wolnego,

 

- wskazywanie zasad zdrowego odżywiania się oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,

 

- rozwijanie zainteresowań sportowych na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej poprzez uprawianie sportu i propagowanie aktywnych form wypoczynku,

 

- bogacenie wiedzy uczniów dotyczącej higieny

zdrowia psychicznego i fizycznego ( higiena

osobista, dbałość o wygląd zewnętrzny, higiena

uczenia się),

 

- rozwijanie poszanowania zdrowia swojego

i innych oraz troski o jego ochronę,

 

- podniesienie wiedzy uczniów na temat zaburzeń odżywiania na tle psychicznym,

 

- wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości na temat odmian wirusowego zapalenia wątroby i dróg zakażeń,

 

- dostarczenie uczniom wiedzy na temat czerniaka (nowotworu skóry), czynników ryzyka i możliwości zapobiegania,

 

- poszerzanie wiedzy uczniów na temat boreliozy i kleszczowego zapalenia opon mózgowych oraz zapobiegania ukąszeniom,

 

- kształtowanie właściwego stosunku do

przyrody i mobilizowanie uczniów do jej

ochrony,

 

- rozbudzanie w uczniach świadomości

ekologicznej poprzez udział w różnych

programach i projektach.

oddziały

I – IV

 

- wychowawca oddziału

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkoły

- nauczyciel biblioteki

- dyrekcja szkoły

IX – VI

2016/2017

6.

Dostarczanie rzetelnej wiedzy o zagrożeniach płynących ze stosowania środków uzależniających

(palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków)

- propagowanie stylu życia wolnego od używek,

- uświadomienie uczniom negatywnego wpływu

używek na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz

społeczne funkcjonowanie człowieka,

 

-wyposażenie uczniów, rodziców w wiedzę

o rodzajach środków odurzających, objawach ich zażywania, zagrożeniach z nich wynikających oraz sposobach pomocy,

 

- uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania

się presji grupy w kontaktach z używkami,

 

- kształtowanie u uczniów umiejętności

samokontroli i krytycznego myślenia przy

podejmowaniu decyzji w trudnych sytuacjach,

 

- wskazywanie sposobów radzenia sobie z

własnymi problemami - także poprzez szukanie

pomocy u osób zaufanych i specjalistów,

 

- dostarczenie uczniom wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej, konsekwencji

używania i posiadania narkotyków oraz konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (spotkania z Policją),

 

- informowanie uczniów i ich rodziców o

obowiązujących procedurach postępowania

nauczycieli i wychowawców oraz o metodach

współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

oddziały

I – IV

 

- wychowawca oddziału

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkoły

- nauczyciel biblioteki

- dyrekcja szkoły

IX – VI

2016/2017

7.

Zapobieganie popadania przez młodzież szkolną we współczesne formy uzależnień (dopalacze,

E-papierosy,

leki stosowane jako środki psychoaktywne,

uzależnienie od komputera i Internetu,

fonoholizm)

- propagowanie stylu życia wolnego od „modnych” używek,

- wskazywanie sposobów umiejętnego

zagospodarowania i aktywnego spędzania czasu

wolnego jako alternatywy dla biernego spędzania

czasu przy komputerze czy telefonie komórkowym z dostępem do Internetu,

 

- wyposażenie uczniów, rodziców w wiedzę na temat współczesnych form uzależnień, niepokojących symptomów, oznak uzależnienia, zagrożeniach z nich wynikających oraz sposobów pomocy,

 

- uświadomienie uczniom negatywnego wpływu

dopalaczy, elektronicznych papierosów i nadużywania leków na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz społeczne funkcjonowanie człowieka,

 

- uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania

się presji grupy w kontaktach z dopalaczami,

E-papierosami czy lekami,

 

- kształtowanie u uczniów umiejętności

samokontroli i krytycznego myślenia przy

podejmowaniu decyzji w trudnych sytuacjach,

 

- wskazywanie sposobów radzenia sobie z

własnymi problemami - także poprzez szukanie

pomocy u osób zaufanych i specjalistów,

 

- dostarczenie uczniom wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej, konsekwencji

używania, posiadania czy sprzedawania dopalaczy oraz konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (spotkania z Policją),

 

- informowanie uczniów i ich rodziców o

obowiązujących procedurach postępowania

nauczycieli i wychowawców oraz o metodach

współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

oddziały

I – IV

 

- wychowawca oddziału

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkoły

- nauczyciel biblioteki

- dyrekcja szkoły

IX – VI

2016/2017

8.

Zapobieganie podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych typu: wczesna inicjacja seksualna

- dostarczanie wiadomości na temat okresu

dojrzewania i uczulanie na zagrożenia z tym

związane,

 

- bogacenie wiedzy uczniów dotyczącej stosowania zabezpieczeń przed niepożądaną ciążą,

- uświadamianie istoty macierzyństwa – odpowiedzialność przyszłej matki za życie własne i dziecka. Problematyka „niechcianej” ciąży i aborcji,

 

- wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości na temat płodowego zespołu alkoholowego (FAS), który    jest skutkiem działania alkoholu na płód,

 

- kształtowanie postaw prorodzinnych,  

- podniesienie wiedzy i świadomości

uczniów na temat chorób przenoszonych drogą       płciową oraz HIV/AIDS.

oddziały

I – IV

 

- wychowawca oddziału

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkoły

- nauczyciel biblioteki

- dyrekcja szkoły

IX – VI

2016/2017

9.

Wysoka frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych

- sprawdzanie nieobecności na każdej lekcji,

- comiesięczna analiza frekwencji oddziałów,

- konsekwentne rozliczanie opuszczonych przez

ucznia godzin lekcyjnych,

 

- terminowe dostarczanie wychowawcy klasy druków usprawiedliwień,

 

- punktualne zaczynanie i kończenie lekcji przez nauczycieli,

- zwiększenie motywacji do nauki i nieopuszczania

zajęć lekcyjnych,

 

- zaciekawienie ucznia treściami przekazywanymi na lekcjach,

 

- stosowanie metod aktywizujących w nauczaniu,

- rozbudzanie ambicji własnych ucznia,

- przygotowywanie zajęć ukazujących rolę edukacji w realizacji zamierzonych planów życiowych,

- dostosowywanie wymagań do poziomu i możliwości ucznia,

- współpraca szkoły z rodziną – monitorowanie

absencji uczniów,

 

- zwiększenie częstotliwości kontaktu z domem

ucznia sprawiającego problemy wychowawcze i opuszczającego zajęcia lekcyjne,

 

- rozmowy indywidualne z uczniami o przyczynach

niskiej frekwencji.

oddziały

I – IV

 

- wychowawca oddziału

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkoły

- nauczyciel biblioteki

- dyrekcja szkoły

IX – VI

2016/2017

             

 

14. Załączniki.

 • Arkusz monitoringu realizacji zadań wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego skierowany do wychowawców oddziałów (Załącznik nr 1)

 

 

Arkusz monitoringu realizacji zadań

wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego

skierowany do wychowawców oddziałów

 

 

Oddział:

Wychowawca:

1. Proszę określić swój udział w realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły, wskazując wartość punktową            (1 – najniższa wartość,  5 – najwyższa).

2.      Proszę uzupełnić

A)   Tematy podejmowane w ramach realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego:

B)    Zadania wychowawczo – profilaktyczne realizowane wspólnie z rodzicami:

C)    Inne działania podejmowane w ramach realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego:

3.      Proszę wskazać propozycje modyfikacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego:

 • Programy wychowawczo-profilaktyczne poszczególnych oddziałów (Załącznik nr 2)

 

Opracowała: Jowita Szmeja – pedagog szkoły