WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO TECHNIKUM NR 2 W CHOJNICACH

 

Rok szkolny 2016/2017

 

Opracowała:

Jowita Szmeja

pedagog szkoły

 

 

1.      Podstawy prawne programu:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

2.      Założenia programu:

Za realizację programu doradztwa zawodowego odpowiedzialni są: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele informatyki oraz nauczyciel bibliotekarz. Program obejmuje czteroletni okres kształcenia młodzieży w technikum.

 

3.      Główny cel programu:

 • przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, świadomego wyboru szkoły, zawodu, zakładu pracy.
 • pomaganie uczniom w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz określenia własnych predyspozycji.

 

4.      Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
 • prowadzenie działalności informacyjno-doradczej;
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom;
 • prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy oraz wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnicach oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom (m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach, Szkolnym Ośrodkiem Kariery „Kreator” w Chojnicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach);
 • pomoc i udostępnianie informacji o szkołach wyższych, policealnych i systemie kształcenia ustawicznego;
 • współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań.

 

4.    Zadania szczegółowe:

a)    w zakresie pracy z młodzieżą:

 • wdrażanie uczniów do samopoznania, diagnozy własnych preferencji i zainteresowań zawodowych;
  • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;
  • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;
  • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie;
  • przełamywanie barier emocjonalnych;
  • wyrabianie szacunku dla samego siebie;
  • planowanie własnego rozwoju edukacyjno-zawodowego;
  • kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój;
  • poznanie możliwych form zatrudnienia;
 • zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy;
  • zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji;
  • zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
  • rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy;
  • poznanie lokalnego rynku pracy;
 • poszerzenie zasobu informacji na temat zawodów, aktualnych trendów na rynku pracy a także na temat szkół policealnych i uczelni wyższych;
  • poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego;
  • reorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu;
 • rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność);
 • wypracowywanie pozytywnych postaw wobec pracy.

 

b)     w zakresie pracy z rodzicami:

 • podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi;
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych;
 • zapoznanie z problematyką wyboru zawodu i możliwościami dalszego kształcenia;
 • przygotowanie do efektywnego wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej, w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 

c)    w zakresie współpracy z nauczycielami:

 • uzyskanie wsparcia i pomocy w realizacji zdań związanych z preorientacją zawodową;
 • pomoc w realizacji tematów z zakresu problematyki wyboru zawodu i możliwości dalszego kształcenia w ramach lekcji przedmiotowych;
 • wypracowanie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego na godzinach wychowawczych i podczas spotkań z rodzicami;
 • lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy;
  • nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.

 

5.      Treści tematyczne realizowane na poszczególnych poziomach nauczania:

 

Ø     KLASY I – Uczeń poznaje siebie:

 • Zajęcia integracyjne.
 • Co lubię – moje hobby, moje zainteresowania.
 • Moje mocne i słabe strony.
 • Pragnienia i cele życiowe.
 • Moje wartości i ich wpływ na życie zawodowe.
 • Stosunek i motywacja do pracy, obowiązków.
 • Jak organizować własny warsztat pracy?
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Jak pracować w zespole?
 • Umiejętność właściwego zarządzania czasem warunkiem sukcesu.
 • Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 

Ø     KLASY II – Uczeń poznaje różne zawody

 • Praca w życiu człowieka a wybór zawodu.
 • Co to znaczy dobrze czy źle wybrany zawód?
 • Rola temperamentu i osobowości przy wyborze właściwego zawodu.
 • Znaczenie uzdolnień i zainteresowań w wyborze zawodu.
 • Predyspozycje zdrowotne i ich wpływ na wybór zawodu.
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności.
 • Charakterystyka poszczególnych zawodów.
 • Poznajemy zawody przyszłości.
 • Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 

Ø     KLASY III – Uczeń poznaje rynek pracy

 • Funkcjonowanie rynku pracy, mechanizmy rynku pracy.
 • Moja firma.
 • Praca i kształcenie w UE.
 • Charakterystyka lokalnego rynku pracy.
 • Wycieczki do zakładów pracy.
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
 • Konieczność kształcenia ustawicznego jako wymóg obecnych czasów i zmieniającego się rynku pracy.
 • Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 

Ø     KLASY IV – Uczeń aktywnie poszukuje pracy

 • Redagowanie dokumentów aplikacyjnych: CV i list motywacyjny.
 • Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Autoprezentacja, czyli moc pierwszego wrażenia.
 • Aktywne metody poszukiwania pracy.
 • Oczekiwania pracodawców wobec pracowników – analiza ofert pracy, umiejętności uniwersalne.
 • Zapoznanie się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych.
 • Uczestnictwo w: Powiatowych Targach Edukacyjnych „Akademus” oraz Powiatowych Targach Pracy.
 • Warsztaty w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 • Warsztaty z doradcami zawodowymi ze Szkolnego Ośrodka Kariery „Kreator” w Chojnicach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach.
 • Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 • Podejmowanie decyzji związanych z wyborem zawodu, dalszego kształcenia czy podjęciem pracy zawodowej.

 

6.      Praca z rodzicami

 • prezentacja założeń szkolnego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.
 • indywidualne konsultacje, porady dla rodziców w sprawach dotyczących projektowania ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów.

 

7.        Formy działań realizowanych w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego:

 • informacja edukacyjno-zawodowa;
 • poradnictwo indywidualne;
 • poradnictwo grupowe.

 

8.        Sposoby realizacji działań:

 • lekcje wychowawcze;
 • lekcje przedmiotowe, na których są realizowane treści z zakresu preorientacji zawodowej;
 • pozalekcyjne zajęcia edukacyjne z zakresu preorientacji zawodowej (warsztaty, pogadanki, dyskusje, karty pracy, testy predyspozycji);
  • spotkania z zaproszonymi gośćmi;
  • wycieczki i wyjścia edukacyjne;
 • współpraca z instytucjami pozaszkolnymi wspomagającymi orientację edukacyjno-zawodową.

Działania doradcze, realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa.

 

9.         Metody pracy:

 • pogadanka;
 • dyskusja;
 • wykład;
 • warsztat;
 • karta pracy;
 • test predyspozycji zawodowych;
 • wycieczka (np. do zakładu pracy);
 • spotkanie z przedstawicielami różnych instytucji i zawodów;
 • ankieta.